bushclintonkatrinafund-Clinton Bush

ทุกวันนี้โลกของเรามีช่องทางการติดต่อสื่อสารมากมาย และเราต้องขอขอบคุณทั้งผู้ที่กระจายข่าวและผู้ที่รับข่าวสารนี้ทุกช่องทาง ขอบคุณทุกกำลังใจรวมไปถึงน้ำใจมีมีต่อกัน มาโดยตลอดอย่างไม่ขาดสาย